A

Sosiaalipalveluiden asiakasmaksut 2022

Säännöllinen kotihoito ja palveluasuminen

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävästä bruttokuukausitulosta. Säännölliseksi kotihoito katsotaan, kun käyntejä on jatkuvasti tai säännöllisesti vähintään kerran viikossa. Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:

Hlöä

Tuloraja

Euroa

%
1 598 35
2 1103 24
3 1731 19
4 2140 16
5 2591 14
6 2976 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Tuloina huomioidaan eläketulot, korkotulot, eläkkeensaajan hoitotuki, osinkotulot, metsätulot, ylimääräinen rintamalisä, kaikki vuokratulot ym. säännöllisiksi luokiteltavat tulot. Tuloiksi ei katsota Kelan maksamaa asumistukea eikä rintamalisää.

Kuukausittaisten palvelutuntien perusteella noudatettu maksuprosentti on seuraava:

 

Maksuprosentti perheen koon mukaan

Palvelutunnit
kuukaudessa

1 2 3 4 5 6 henkilöä
tai enemmän 
 4 tuntia tai
vähemmän
8 % 7 % 6 % 6 % 6 % 6 %

 5

10,00 % 8,75 % 7,50 % 7,50 % 7,50 % 7,50 %
 6 12,00% 10,50 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 %
 7 14,00 % 12,25 % 10,50 % 10,50 % 10,50 % 10,50 %
 8 16,00 % 14,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 %
 9 17,00 % 14,75 % 12,50 % 12,50 % 12,50 % 12,00 %
 10 18,00 % 15,50 % 13,00 % 13,00 % 13,00 % 12,00 %
 11 19,00 % 16,25 % 13,50 % 13,50 % 13,50 % 12,00 %
 12 20,00 % 17,00 % 14,00 % 14,00 % 14,00 % 12,00 %
 13 21,00 % 17,75 % 14,50 % 14,50 % 14,00 % 12,00 %
 14 22,00 % 18,50 % 15,00 % 15,00 % 14,00 % 12,00 %
 15 23,00 % 19,25 % 15,50 % 15,50 % 14,00 % 12,00 %
 16 24,00 % 20,00 % 16,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 %
 17 24,50 % 20,50 % 16,50 % 16,00 % 14,00 % 12,00 %
 18 25,00 % 21,00 % 17,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 %
 19 25,50 % 21,50 % 17,50% 16,00 % 14,00 % 12,00 %
 20 26,00 % 22,00 % 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 %
 21 26,50 % 22,50 % 18,50 % 16,00 % 14,00 % 12,00 %
 22 27,00 % 23,00 % 19,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 %
 23 27,50 % 23,50 % 19,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 %
 24 28,00 % 24,00 % 19,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 %
 25 28,50 % 24,00 % 19,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 %
 26 29,00 % 24,00 % 19,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 %
 27 29,50 % 24,00 % 19,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 %
 28 30,00 % 24,00 % 19,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 %
 29 30,50 % 24,00 % 19,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 %
 30 31,00 % 24,00 % 19,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 %
 31 31,50 % 24,00 % 19,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 %
 32 32,00 % 24,00 % 19,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 %
 33 32,50 % 24,00 % 19,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 %
 34 33,00 % 24,00 % 19,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 %
 35 33,50 % 24,00 % 19,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 %
 36 34,00 % 24,00 % 19,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 %
 37 34,50 % 24,00 % 19,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 %
 38  tai
 enemmän
35,00 % 24,00 % 19,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun säännöllinen kotihoito keskeytyy yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä ajalta.

Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä saadaan käyttää maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen tuntiin ja puolikaat tunnit pyöristetään ylöspäin.


Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu

Säännöllisen kotipalvelun kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävästä bruttokuukausitulosta. Säännölliseksi kotipalvelu katsotaan, kun käyntejä on jatkuvasti tai säännöllisesti vähintään kerran viikossa. Tuloina huomioidaan toistuvasti saadut veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja verosta vapaat tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä sekä laskennallinen metsätulo. Tulona ei oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun ottamatta elatustukea ja eläkettä saavan hoitotukea. Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo.

Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:

Hlöä   

Tuloraja

Euroa      

%    
1 598 35
2 1103 22
3 1731 18
4 2140 15
5 2591 13
6 2976 11


 

 

 

 

 

 

 

Kun henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

Kuukausittaisten tuntien perusteella noudatettu maksuprosentti on seuraava:

Henkilöt

2 3 4 5 6
Tuloraja

1103
eur

1731
eur
2140
eur
2591
eur
2976
eur

Tuntia/kk

Omavastuuprosentti
alle 11 kk 14 % 10 % 7 % 5 % 3 %
11-20 16 % 12 % 9 % 7 % 5 %
21-30 18 % 14 % 11 % 9 % 7 %
31-40 20 % 16 % 13 % 11 % 9 %
yli 40 22 % 18 % 15 % 13 % 11 %
Tehostettu palveluasuminen

Asiakkaan hoivamaksu sisältää ympärivuorokautisen hoivan, ateriat, vaatehuollon ja siivouksen. Vuokran asunnosta asiakas maksaa erikseen. Hoivamaksu on 85% asiakkaan nettotuloista sen jälkeen, kun nettotuloista on tehty seuraavat mahdolliset vähennykset:
- asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu
- avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka on suoritettava rahana
- kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka on suoritettava rahana
- edunvalvojan palkkion perusmaksu (laki holhoustoimesta 442/1999) tai edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään edunvalvontapalkkion perusmaksun suuruisena (laki edunvalvontavaltuutuksesta 648/2007)
- ennen asumispalveluun muuttoa olleen edellisen asunnon välttämättömät ja kohtuulliset kulut huomioidaan maksimissaan kuudelta kuukaudelta (uusilla asiakkailla). Vuokra-asunnosta huomioidaan vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut asunnon irtisanomisajalta. Omistusasunnosta huomioidaan välttämättömät ja kohtuulliset kulut
- kohtuulliset asumismenot, jotka aiheutuvat pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, asumismenoista vähennetään Kelan maksama asumistuki
- terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset, joihin asiakas on oikeutettu saamaan korvausta sairausvakuutuslain nojalla. Lääkemenoina huomioidaan automaattisesti laskennassa Kelan vuosiomavastuu jaettuna kuukausille, joka on 48,32 euroa/kk.
- muiden kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa hakemuksesta siltä osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeellisiksi.

Asiakkaalle tulee jäädä vähintään 167 euron käyttövara hoivamaksun jälkeen.
Jos asiakas on välittömästi ennen tehostetun palveluasumisen alkamista elänyt yhteystaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin kotiin jäävän puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu on 42,5 % puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty edellä mainitut vähennykset. Jos kumpikin puolisoista asuu tehostetussa palveluasumisessa, määritellään molemmille oma maksu.

Palvelusetelillä tuotetussa palvelussa asiakkaalle myönnetään palveluseteli (133,89 €/pv), josta vähennetään asiakasmaksua vastaava omavastuuosuus.


Kotihoidon ja asumispalvelujen tukipalvelut ja päivätoiminta

Tilapäinen kotihoidon, kotipalvelun tai kotisairaanhoidon käynti 12,20 euroa kerta
Lääkärin kotikäynti 19,20 euroa kerta
Lyhytaikainen asuminen (asumispalvelut, Kunto-Pakari, Kunto-Hoppu ja yhteisökodit)

35,70 euroa

 

18,50 euroa

vuorokausi

 

päivä

Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut 11,60 euroa vuorokausi
Ateriat    
Kotiinkuljetettu ateria 9,40 euroa kpl

Ateriapäivä yhteisöasumisessa
(Neliapila, Niittyvilla, Pehulakoti ja Saimikoti)

15,00 euroa vuorokausi
Kauppapalvelu / asiointipalvelu 8,00 euroa kerta
Pyykkipalvelu, palveluasumisessa 34,00 euroa kuukausi
Pyykkipalvelu, kotihoidossa 30,00 euroa kuukausi 
Siivouspalvelu yhteisöasumisessa 35,00 euroa kuukausi
Siivouspalvelu palveluasumisessa 58,00 euroa kuukausi
Kylvetys- / saunapalvelu 27,00 euroa kerta
Kuljetus kylvetys- / saunapalveluun 7,40 euroa kerta
Kotihoidon hoivasänky 15,00 euroa kuukausi
Palveluasumisen hoivasänky (10 e) ja vuodetekstiilit (20 e) 30,00 euroa kuukausi
Turvapalvelu    
uuden turvapuhelimen asennus 27,00 euroa käynti 
turvapuhelinpalvelu, kotihoidon säännöllinen asiakas (sis. laite, yksi perusranneke ja hälytysvalmius) 35,00 euroa kuukausi
turvapuhelinpalvelu tukipalveluasiakkaalle (sis. laite, yksi perusranneke ja hälytysvalmius) 25,00 euroa kuukausi 
ovihälytin 10,00 euroa  kuukausi 
älykäs ovihälytin 30,00 euroa kuukausi 
paikantava ranneke 15,00 euroa kuukausi
lisäranneke (ei paikantava) 5,00 euroa kuukausi 
turvahälytyskäynti (tukipalveluasiakkaat) 30,00 euroa käynti
Päivätoiminta    
Päivätoiminta koko päivä 18,50 euroa yli 4 tuntia/päivä
Päivätoiminta osapäivä 12,50 euroa alle 4 tuntia/päivä
Kuljetus päivätoimintaan 7,00 euroa toimintapäivä
Saunamaksu päivätoiminnassa 13,50 euroa kerta
Kuntokortti / kädentaitoryhmä 20,00 euroa ohjattu jakso (10 kertaa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon asiakasmaksut

 

Kehitysvammahuollon
tilapäishoidon maksu
yli 16 v.

32,00 euroa vrk
Kehitysvammahuollon
tilapäishoidon maksu
alle 16 v.
20,50 euroa vrk
Kehitysvammahuollon
tilapäishoidon maksu
yli 16 v.
20,50 euroa alle 8 h
osavuorokautinen, alle 8 h    
Kehitysvammahuollon
tilapäishoidon maksu
alle 16 v.
osavuorokautinen
maksuton  
Aamu- ja iltapäivähoito
yksikössä max 3 h
(sis. ateriat) yli 16 v.
8,00 euroa 3 h
Perhehoitona
toteutettavan
tilapäishoidon
asiakasmaksu
25,00 euroa vrk
Erityishuoltona
järjestettävän pitkäaikaisen perhehoidon ylläpitomaksu
546,61 euroa kuukausi
Ylläpidon korvaus Sepänkodit ja Selännekoti 55,40 euroa kuukausi
Kokoateria Sepänkodit ja Selännekoti 14,00 euroa vrk
Osa-ateria Sepänkodit ja Selännekoti 9,00 euroa vrk
Aamu- ja iltapala Sepänkodit ja Selännekoti 1,70 euroa kpl
Yksi lämmin ateria Sepänkodit ja Selännekoti 6,00 euroa kpl
Aamupala toimintakeskuksessa 1,70 euroa kpl
Lounas ja kahvi toimintakeskuksessa 7,00 euroa kpl