A

Sosiaaliasiamies

 Sosiaaliasiamies
* neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamisessa
* tarvittaessa avustaa muistutusten tekemisessä
* tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimii muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Yhteystiedot:
Sosiaaliasiamies Raili Salo
Sastamalan seudun mielenterveysseura / Tukitalo
Puistokatu 2, 38200 Sastamala (käynti sisäpihan puolelta)
puh. 03 512 0519  
sähköposti: sosiaaliasiamies(at)tukitalo.com


Muistutus- ja kantelumenettely sosiaalipalveluissa

Muistutus huonosta kohtelusta

Muistutuksen tavoitteena on tarjota asiakkaalle helppo ja joustava keino esittää mielipiteensä toimintayksikölle. Muistutuksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota asiakkaan saamaan huonoon kohteluun ja asiakkaan asiaa hoitaneelle yksikölle tarjoutuu tilaisuus korjata tilanne nopeasti. Muistutuksella ei voi saada muutosta itse päätöksen sisältöön.
 
Muistutuksen voi tehdä oheisella lomakkeella tai vapaamuotoisena kirjeenä, jolloin siitä tulee ilmetä lomakkeessa mainitut asiat. Muistutus tulee lähettää osoitteella Sastamalan sosiaalikeskus, PL 23, 38201 Sastamala.
 
Muistutuksen teossa avustaa tarvittaessa palvelun antaneen tai hoitaneen yksikön henkilökunta tai sosiaaliasiamies. Asiakas saa tekemäänsä muistutukseen vastauksen kohtuullisessa ajassa 1 – 4 viikon kuluessa. Muistutuksesta ja sen käsittelyn yhteydessä syntyvistä asiakirjoista ei tehdä merkintää sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin. Muistutuksen tekeminen ei rajoita oikeutta hakea muutosta sosiaalihuoltoa koskeviin päätöksiin tai oikeutta kannella asiastaan sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille.


Hallintokantelu

Hallintokantelu on ylemmälle tai valvovalle viranomaiselle tehty ilmoitus siitä, että asianomainen katsoo kantelun kohteena olevan menettelyn tai toiminnan lainvastaiseksi, virheelliseksi tai epäasianmukaiseksi. Myös toimimattomuudesta tai tehtävien laiminlyönnistä voi kannella.

Kantelun voi tehdä kaikenlaisesta toiminnasta. Kantelu voi siten koskea niin tosiasiallista toimintaa (kuten palvelujen laatua tai asiakkaan kohtelua) kuin hallintopäätöksiäkin.

Kantelun voi tehdä kuka tahansa. Oikeus kantelun tekemiseen ei siten ole rajattu kantelijan omaan asiaan.

Kantelu on vapaamuotoinen.

Kantelu tehdään yleensä kirjallisesti. Kantelun voi tehdä vapaamuotoisesti tai aluehallintovirastosta ja aluehallintoviraston internet-sivuilta saatavalla lomakkeella.

Kantelussa tulee selvittää, mitä toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä kantelija pitää virheellisenä tai epäasianmukaisena. Kantelussa kuvataan lyhyesti asia tai tapahtuma, josta on kysymys, sekä esitetään perustelut, miten ja miksi toiminta on virheellinen.

Kantelu toimitetaan allekirjoitettuna aluehallintovirastolle. Sen voi lähettää myös sähköpostitse: kirjaamo.lansi(at)avi.fi tai kirjaamo.lounais(at)avi.fi

Aluehallintoviraston sivuilta löydät lisätietoa hallintokanteluun liittyen sekä sähköiset lomakkeet kantelun tekemistä varten.